Projects

2017-2019
 • TAČR: TH02030509 (2017-2019): Risks identification and possibility of support of landscape natural functions in landscape protected areas influenced by climate change.

2017
 • Stanovení bilance sedimentů v úseku NPP Skalická Morávka a dotčených úseků a návrh managementu ZCHÚ v souvislosti s degradací koryta řeky Morávky akcelerovanou erozí

2016-2017
 • Adaptační strategie města Ostrava na klimatickou změnu - zaměření na analýzu rizik a zranitelnosti města a městských obvodů s ohledem na projevy a dopady klimatických změn v urbánním prostoru (oblast vodní hospodářství - riziko povodní, sucho, kvalita vod). (link)
 • Morávka na suchu (Nadační fond Hyundai - příjemce ČSOP Salamandr, spoluřešitel Ostravská univerzita) - zaměření na vývoj říčního systému Morávky s odhadem budoucího vývoje (link)

2015-2016
 • Quantification of morphological changes in river channels and its impact on flood risk (MORCHFLOOD - PA 05 Environmental Risks) - START - Danube region Project Fund
 • Student Grant Competition Project of the University of Ostrava reg. n. SGS18/PřF/2015-2016: Vývoj krajiny Západních Karpat a východo-sudetských pohoří s ohledem na současné přírodní hazardy.

2014-2018
 • GAČR: 15-02067S (2015-2017): Optimalization of dendrogeomorphic methods in landslide research.

2014-2015
 • RRC/07/2014 DT3 - Podpora vědy a výzkumu v MSK 2014 - Dotační titul 3.

2014
 • Expertní zhodnocení příčin a návrh opatření proti urychlenému odtoku a erozi půdy v území Bambovo, parcely č. 1208/92 a dalších v k.ú. Chabičov ve Slezsku (přívalové srážky ze dne 26.5. a 28.5. 2014.
 • IRP201439 - Tvorba nových kurzů pro zahraniční studenty - posílení internacionalizace výuky na KFG.
 • Ekologická a environmentální  výchova v Regionu Slezská Brána.

2013
 • POSTDOC-2013 - internal support of postdoc researcher of the University of Ostrava (researcher: RNDr. Václav Škarpich, Ph.D.).
 • POSTDOC-2013 - internal support of postdoc researcher of the University of Ostrava (researcher: RNDr. Tomáš Galia, Ph.D.).

2012
 • Student Grant Competition Project of the University of Ostrava reg. n. sgs04/PřF/2012 - Slope deformations and valley development in areas built by instable flysch rocks.

2011
 • Student Grant Competition Project of the University of Ostrava, reg. n. SGS6/PRF/2011 - Deep seated slope deformation, recent landslides and valley development.

2010
 • Monitoring třtiny pobřežní (Calamagrostis pseudophragmites) a přesnější poznání její ekologie, Ministry of the Environment of the Czech Republic.
 • Student Grant Competition Project of the University of Ostrava, reg. n. SGS5/PřF/2010 - Deep seated slope deformations and their effect on slope and fluvial morphosystems (comparison of morphological response to tectonically uplifted ridges of the Outer Western Carpathians and the Crimean Mountains).

2009
 • Student Grant Competition Project of the University of Ostrava reg. n. IGS OU, 31600/1053 (2009) - Typology of Disconnectivity in the Morávka River basin.

2006 - 2008
 • Grant Agency of the Czech Republic, no. 205/06/P131: “Geomorphic response of water streams to human disturbance in the area of Western Beskydy Mts”. (link)